• akrep_1.jpg
 • akrep_2.jpg
 • akrep_3.jpg
 • balik_1.jpg
 • cekirge_1.jpg
 • cekirge_2.jpg
 • cicek_1.jpg
 • cicek_2.jpg
 • cicek_3.jpg
 • cicek_4.jpg
 • cicek_5.jpg
 • cicek_6.jpg
 • cicek_7.jpg
 • domuz_1.jpg
 • kablumbaga_1.jpg
 • kelebek_1.jpg
 • kelebek_2.jpg
 • kertenkele_1.jpg
 • kertenkele_2.jpg
 • kertenkele_3.jpg
 • kertenkele_4.jpg
 • kirpi_1.jpg
 • kus_1.jpg
 • kus_2.jpg
 • orumcek_1.jpg
 • yilan_1.jpg

Tipik çiçek yapısının görüldüğü bölümdür. Bugün yeryüzünde 300.000 Angiospermae üyesi bilinmekte olup tür zenginliği açısından en büyük bitki grubunu oluşturur. Kapalı tohumlu bitkilerin oluştukları andan başlayarak diğer bitki gruplarına üstünlük sağlamaları, onlardan daha gelişmiş olmalarına ve vejetatif kısımlarının uyum gösterebilme kabiliyetlerine bağlanmaktadır. Kapalı tohumlu bitkilerin Açık tohumlu bitkilere oranla önemli üstünlükleri vardır; 1. Kapalı tohumlu bitkilerin çiçeğinde tozlaşma ve döllenme büyük oranla güvence altındadır. Erkek gamet, yumurta hücresine stilus yardımıyla ulaşacağından döllenmede sulu ortama gereksinim kalmamıştır. 2. Kapalı tohumlu bitkilerde meyve bulunmaktadır. Embriyoyu içerisinde saklayacak olan tohum taslağının, dış etkilerden daha iyi korunmasını sağlamak amacıyla karpellerden oluşan kapalı bir örtü (ovaryum) Angiospermae’lerde görülmektedir. 3. Kapalı tohumlu bitkilerin gametofitleri, Gymnospermae’lere oranla daha kuvvetli bir indirgenme göstermektedir. Polenlerde protalyum (Protalyum: Ön çim. Yani sporlu bitkilerde sporların çimlenmesi ile oluşan ve eşem organlarını taşıyan haploid evre) hücreleri yoktur. Dişi gametofitlerde çok indirgenmiştir. Gymnospermae’lerde tohum taslağı içinde görülen Arkegonlar (arche: başlama; gonos: döl, genellikleşişe şeklinde bir sıra verimsiz hücre tabakası ile çevrilmiş boyun, karın kanal hücreleri ile yumurta hücresinden meydana gelmiş üreme organı) Angiospermae’lerde kaybolmuştur. Embriyo kesesi habloid sayıda birkaç hücreden oluşmuştur. 4. Gymnospermae’lerde tek döllenme olayına karşılık Angiospermae’lerde çift döllenme adı verilen olay gerçekleşmektedir. 5. Gymnospermae’lerin yaşayan tüm üyeleri odunsu bitkiler olmasına karşılık Angiospermae’lerde odunsu ve çok sayıda otsu bitkiler bulunmaktadır. 6. Gymnospermae’lerde iletim demetlerinde sadece trakeitlerin bulunmasına karşın Angiospermae’lerde dokularında (ksilem) trakeler bulunmaktadır. Gymnospermae’lerde floemde sadece kalburlu hücreler bulunurken, Angiospermae’lerde kalburlu hücrelerin yanında arkadaş hücreleri bulunmaktadır. 7. Gymnospermae’lerde çiçekler erkek ve dişi kozalaklarda toplanmasına karşın Angiospermae’lerde çiçekler olağan üstü çeşitliliğe sahiptir[6].[29]. Angiospermae’lerin büyük çeşitlilik göstermeleri nedeni ile çok değişik özelliklere sahiptirler. Bunlar; Vejetatif organlar; kök ve gövde yapıları çok farklıdır. Hemen hemen tüm gövde tipleri görülür. Dallanma simpodial veya monopodialdir. Gymnospermae’ler hemen hemen tümüyle odunsu oldukları halde, Angiospermae’ler hem odunsu hem de otsudur. Yapraklar çok değişik olmakla birlikte genel olarak bir yaprak; lamina (aya), petiol (sap) ve vagina (kın)’dan oluşur. Ayrıca yaprağın gövdeye bağlandığı yerde iki adet stipül (kulakçık) bulunabilir. Damarlanma ağsıdır. Ancak Monocotyledonae (tek çenekliler) üyelerinde paraleldir. Odunlarında trakelerin yanında trakeidler de bulunur. Bu durum bu bitkilere Gymnospermae’lere karşı bir üstünlük sağlamış olur. Çünkü trake ve trakeitlerin bulunuşu su ve suda erimiş maddelerin iletimini kolaylaştırıci yönde yararlı olur[29]. Reprodüktif (Çoğalabilen) organlar; Genellikle gelişmiş bir çiçek bulunmakla birlikte çiçek yapısı farklı gruplarda farklı şekillerde olmaktadır. Çiçekler tek tek bulunabildikleri gibi bir çiçek durumu şeklinde de olabilirler. Çiçeklerin bir kısmı hem erkek hem de dişi üreme organlarını birlikte taşıdıkları halde (hermafrodit, monoklin veya erdişi çiçek) diğer bir kısmı ise sadece erkek veya dişi üreme organlarına sahiptirler (tek eşeyli veya diklin çiçekler). Bitki tek eşeyli çiçeklere sahip ise dioik (iki evcikli), çift eşeyli veya iki ayrı cinse ait tek eşeyli çiçeklere sahip ise monoik (tek evcikli) adını alır. Monoik bitkiler hem tek eşeyli hem de erdişi çiçekler taşıyabilir (polikami). Burada tek eşeyli çiçekler dişi ise bitki ginomonoik, erkek ise andromonoik adını alır. Tipik bir çiçek dıştan içe doğru başlıca 4 halkadan meydana gelir. Kaliks(çanak yapraklar), korolla (taç yapraklar), andrekeum (erkek organlar), ginekeum (dişi organlar). Tüm bu kısımlar reseptekulum (talamus, torus) adı verilen çiçek tablası üzerinden çıkarlar ve çiçek bitkiye pedisel adı verilen sapla bağlanmıştır. Genel olarak her çiçek brakte adı verilen bir taşıyıcı yaprak koltuğundan çıkar. Angiospermae’ler Monocotyledoneae (tek çeneliler) ve Dicotyledoneae (çift çenekliler) olmak üzere iki sınıfa ayrılırlar. Bu bölümü oluşturan bitkiler en yaygın kara bitkileridir. Açık tohumlu bitkilerden farklı olarak, kapalı tohumluların tohum taslakları etli bir yumurtalığın içinde gelişir. Kapalı tohumluların üreme organları çiçekleridir. İğne yapraklılar genellikle rüzgârla tozlaşmalarına karşılık kapalı tohumlular tozlaşabilmek için bal özü taşıyan göz alıcı çiçekleriyle, böcekleri kendilerine çekerler. Çiçekler döllendikten sonra, tohum taslakları tohuma, yumurta meyveye dönüşür. Tohum meyvenin içinde bulunur. Kapalı tohumlular Tek Çenekli ve Çift Çenekli olmak üzere ikiye ayrılır: Aşağıdaki tabloda özellikleri görülmektedir.